ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene voorwaarden  JB Debiteurenbeheer en Administratie
Versie 02.04.2014

Artikel 1 .  Algemeen

1.1 De opdrachtnemer:     JB Debiteurenbeheer en Administratie
Gevestigd te:                   Postbus 124, 6440 AC Brunssum
1.2 De Opdrachtgever:      Partij die de opdracht verstrekt
1.3 De Opdracht:              Opdrachtnemer verbindt zich jegens opdrachtgever om bepaalde werkzaamheden te verrichten welke zijn vastgelegd in de overeenkomst van opdracht (zie art.4)

Artikel 2.  Toepasselijkheid

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten c.q. overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, respectievelijk hun rechtsopvolgers.
2.2. Alle bepalingen zijn tussen partijen van kracht, tenzij door beide partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.
2.3. De algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met de wederpartij, voor de uitvoering waarvan door opdrachtgever derden betrokken dienen te worden.
2.4. Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen volledig van toepassing. De opdrachtnemer zal dan in overleg met opdrachtgever treden ten einde nieuwe bepalingen ter vervanging overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
2.5. In geval de opdrachtnemer niet steeds strikt naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de opdrachtnemer in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen stipte naleving van de bepalingen in deze algemene voorwaarden te verlangen.
2.6. De gedrags- en beroepsregels voor de opdrachtnemer maken deel uit van de overeenkomst. Opdrachtgever verklaart de daaruit voor de opdrachtnemer voortvloeiende verplichtingen steeds te zullen respecteren.

Artikel 3. Offertes en aanbiedingen

3.1. Alle offertes en aanbiedingen van opdrachtnemer zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, kan aan de offerte of aanbieding op generlei wijze enig recht worden ontleend indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.
3.2. Opdrachtnemer kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatten.
3.3. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventueel in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
3.4. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is opdrachtnemer daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij opdrachtnemer anders aangeeft.
3.5. Een samengestelde prijsopgave verplicht opdrachtnemer niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

Artikel 4.  Uitvoering van de opdracht

4.1. De opdrachtnemer verplicht opdrachtgever zich, voorafgaand of ten tijde van het verstrekken van de opdracht, te legitimeren in overeenstemming met de in de Wet Identificatie bij Dienstverlening (WID) beschreven voorwaarden en methoden.
4.2. Mocht de opdracht mondeling zijn verstrekt zonder schriftelijke opdrachtbevestiging dan komt de overeenkomst tot stand op het moment dat de opdrachtnemer de opdracht aanvaardt.
4.3. Opdrachtnemer heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van artikel 7:407 lid 2 en 7:409 BW worden uitdrukkelijk uitgesloten.
4.4. Opdrachtnemer zal de werkzaamheden naar beste vermogen en als een zorgvuldig handelend beroepsbeoefenaar uitvoeren, maar kan evenwel niet instaan voor het bereiken van enig beoogd resultaat.
4.5. De opdracht wordt uitgevoerd met inachtneming van de toepasselijke (beroeps)regelgeving en hetgeen krachtens de wet wordt geëist. Opdrachtgever verleent telkens en volledig medewerking aan de verplichtingen die hieruit voor opdrachtnemer voorvloeien.
4.6. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn, of waarvan opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan opdrachtnemer worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan opdrachtnemer zijn verstrekt, heeft opdrachtnemer het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen. De uitvoeringstermijn begint niet eerder dan nadat de opdrachtgever de gegevens aan opdrachtnemer ter beschikking heeft gesteld. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat opdrachtnemer is uitgegaan van door opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
4.7. Opdrachtgever is ermee bekend dat opdrachtnemer op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) verplicht kan zijn om bepaalde transacties te melden aan de daarvoor van overheidswege ingestelde autoriteiten en verplicht kan zijn om een onderzoek naar de identiteit van de opdrachtgever en/of cliënt te doen.
4.8. Opdrachtnemer sluit iedere aansprakelijkheid uit voor schade die ontstaat ten gevolge van het voldoen van opdrachtnemer aan de voor hem geldende wet- en (beroeps)regelgeving.
4.9. Tijdens de uitvoering van de opdracht zullen opdrachtgever en opdrachtnemer op verzoek van een van hen door middel van elektronische mail met elkaar kunnen communiceren. Opdrachtgever en opdrachtnemer zijn niet aansprakelijk jegens elkaar voor schade die voortvloeit uit het gebruik van elektronische mail. Zowel opdrachtgever als opdrachtnemer zullen al hetgeen doen dat redelijkerwijs verwacht mag worden ter voorkoming van risico’s zoals het verspreiden van virussen en wormen. In geval van twijfel betreffende inhoud/en of verzending van elektronische post zijn de data-uittreksels uit het computersysteem van opdrachtnemer bepalend.

Artikel 5. Wijziging van de opdracht;prijsverhoging

5.1. Indien tijdens de uitvoering van de opdracht blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de opdracht dienovereenkomstig aanpassen.
5.2. Indien partijen overeenkomen dat de opdracht wordt gewijzigd en/of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Opdrachtnemer zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
5.3. Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal opdrachtnemer de opdrachtgever hierover tevoren inlichten.
5.4. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal opdrachtnemer daarbij aangeven in hoeverre de wijziging en/of aanvulling van de opdracht een overschrijding tot gevolg heeft.
5.5. Opdrachtnemer zal geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging en/of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan de opdrachtnemer kunnen worden toegerekend.
5.6. Indien opdrachtnemer met opdrachtgever een vast honorarium of vaste prijs overeenkomt, dan is opdrachtnemer niettemin te allen tijde gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of deze prijs zonder dat de opdrachtgever in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet- of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen etc..
5.7. Indien de prijsstijging, anders dan als gevolg van een wijziging van de overeenkomst, meer bedraagt dan 10% en plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, dan is uitsluitend de opdrachtgever die een beroep toekomt op titel 5 afdeling 3 van Boek 6 BW gerechtigd de overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden, tenzij opdrachtnemer
– alsdan alsnog bereid is de overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeen gekomene uit te voeren
– indien de prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op opdrachtnemer rustende verplichting ingevolge de wet
– indien bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zal plaatsvinden

Artikel 6.  Contractduur en uitvoeringstermijn

6.1. De overeenkomst tussen opdrachtnemer en opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
6.2. Opdrachtgever en opdrachtnemer kunnen de overeenkomst te allen tijde opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 3 maanden. Opzegging dient schriftelijk te worden meegedeeld aan de andere partij.
6.3. De overeenkomst mag per aangetekende brief door beide partijen worden opgezegd zonder in achtneming van de opzegtermijn, in geval andere partij niet in staat is om zijn schulden te voldoen of indien een curator, bewindvoerder of vereffenaar is benoemd.
6.4. Opdrachtnemer behoudt in alle gevallen aanspraak op betaling van de facturen voor door hem tot dan toe verrichte werkzaamheden, waarbij de opdrachtgever de resultaten van de tot dan verrichte werkzaamheden ter beschikking zullen worden gesteld.
6.5. Bij beëindiging van de overeenkomst dient ieder der partijen alle in zijn bezit hebbende goederen, zaken en documenten die in eigendom toebehoren aan de andere partij onverwijld aan die partij ter hand stellen.

Artikel 7. Honorarium

7.1 Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium overeenkomen.
7.2 Indien geen vast honorarium is overeengekomen zal dit worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren . Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van de opdrachtnemer, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.
7.3 Opdrachtgever mag het honorarium verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in praktijk anders is dan geschat.
7.4 Indien dat niet toerekenbaar is aan de opdrachtnemer mag van de opdrachtgever niet worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden tegen het oorspronkelijke overeengekomen honorarium te verrichten.
7.5. Opdrachtnemer zal de opdrachtever in geval van het voornemen tot verhoging van het honorarium tijdig in kennis stellen en de omvang en ingangsdatum vermelden.

Artikel 8. Betalingsvoorwaarden

8.1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij anders met opdrachtgever, schriftelijk en getekend, is overeengekomen
8.2. Betaling dient te geschieden in euro’s door middel van overmaking ten gunste van een door opdrachtnemer aan te geven bank- of girorekening.
8.3. Bezwaren tegen de hoogte van facturen, die met opdrachtgever zijn overeengekomen, schorten de betalingsverplichting niet op.
8.4. Indien opdrachtgever niet binnen de onder 8.1. genoemde termijnen heeft betaald, is opdrachtnemer gerechtigd, nadat hij opdrachtgever ten minste eenmaal heeft aangemaand te betalen, zonder nadere ingebrekestelling en onverminderd de overige rechten van het kantoor, vanaf de vervaldag opdrachtgever de wettelijk bepaalde rente in rekening te brengen tot op de datum van complete voldoening.

Artikel 9. Eigendomsvoorbehoud

9.1. Alle door opdrachtgever geleverde zaken, daaronder mede begrepen rapporten, ontwerpen, apparatuur, software, elektronische bestanden etc . blijven eigendom van opdrachtnemer totdat de opdrachtgever alle navolgende verplichtingen uit alle met opdrachtnemer gesloten overeenkomsten is nagekomen.
9.2. Indien derden beslagleggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop doen gelden, is opdrachtgever verplicht opdrachtnemer zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

Artikel 10.Aansprakelijkheid

10.1. Opdrachtnemer zal zijn werkzaamheden naar beste kunnen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van opdrachtnemer kan worden verwacht. Indien opdrachtgever aan opdrachtnemer onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, is opdrachtnemer voor de daardoor ontstane schade niet aansprakelijk.
10.2. Opdracht nemer is niet verantwoordelijk voor enige tekortkoming als gevolg van deze overeenkomst indien die tekortkoming direct of indirect het gevolg is van:
– De onmogelijkheid van opdrachtgevers hardware, software en firmware (niet zijnde software) datumgegevens (d.w.z. maand-,dag- en jaaraanduidingen) correct te verwerken, te genereren en/of te ontvangen en op juiste wijze uit te wisselen.
– Wijzigingen in de resultaten van de door opdrachtgever verrichte werkzaamheden die door opdrachtgever, zijn werknemers, aan opdrachtgever gerelateerde bedrijven of derden zijn aangebracht.
– Bij opdrachtgever of derden ontstane bedrijf- indirecte of gevolgschade.
10.3. De aansprakelijkheid van opdrachtnemer is steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.

Artikel 11.Overmacht

11.1. Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan, naast wat op dat gebied in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop de opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor de opdrachtnemer niet in staat is de verplichtingen na te komen.
11.2. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet te wijten is aan schuld, noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.
11.3. Opdrachtnemer heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid, die verdere nakoming verhindert, intreedt nadat opdrachtnemer zijn verplichtingen had moeten nakomen.
11.4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
11.5. Verplichtingen die ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn nagekomen door opdrachtnemer zullen door opdrachtnemer aan opdrachtgever worden gedeclareerd bij de opdrachtgever.
Opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst

Artikel 12. Geheimhouding

12.1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit een andere bron hebben verkregen.
12.2. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
12.3. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak, opdrachtnemer gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en de opdrachtnemer zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door bevoegde rechter erkend of toegestaan recht op verschoning, dan is opdrachtnemer niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade hierdoor ontstaan.
12.4. Behoudens de uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van opdrachtnemer is het opdrachtgever niet toegestaan de inhoud van adviezen, opinies of andere al dan niet schriftelijke uitingen van opdrachtnemer openbaar te maken of anderszins aan derden ter beschikking te stellen. Behoudens voor zover dit rechtstreeks uit de overeenkomst voortvloeit, geschiedt ter inwinning van een deskundig oordeel omtrent de desbetreffende werkzaamheden van opdrachtnemer of indien opdrachtgever voor zichzelf optreedt in een tucht-, civiele-, arbitrale-, bestuursrechtelijke- of strafprocedure.

Artikel 13. Klachten

13.1. Klachten over de verrichte werkzaamheden of geleverde producten dienen door opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden danwel levering schriftelijk te worden gemeld aan opdrachtnemer.
13.2. De klacht dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat opdrachtnemer in staat is adequaat te reageren.
13.3. Indien een klacht gegrond is, zal opdrachtnemer de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.
13.4. Indien het alsnog verwerken van de werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal opdrachtnemer slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 10 van deze Algemene voorwaarden.

Artikel 14.Opschorting en ontbinding

14.1. Opdrachtnemer is bevoegd de nakoming van de verplichting op te schorten of de overeenkomst te ontbinden indien:
– Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of volledig nakomt.
– Opdrachtnemer na het sluiten van de overeenkomst ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen.
– Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is. Voorts is opdrachtnemer bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming onmogelijk of naar redelijkheid niet langer kan worden gevergd.Opdrachtnemer behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

Artikel 15.Rechten

15.1. Het niet afdwingen van enige bepaling of voorwaarde in de overeenkomst zal de rechten en bevoegdheden van opdrachtnemer onder deze overeenkomst niet beïnvloeden of beperken.
15.2. Afstand van recht van enige bepaling of voorwaarde in deze overeenkomst zal uitsluitend van kracht zijn indien deze schriftelijk is gedaan.
15.3. Op de overeenkomst tussen opdrachtnemer en opdrachtgever waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend het Nederlands Recht van toepassing.
15.4. Alle geschillen die verband houden met de overeenkomst tussen opdrachtnemer en opdrachtgever, waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zjjn, worden aan een volgens de wet bevoegde rechter voorgelegd in de plaats waar opdrachtnemer gevestigd is.
15.5. Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 16.Wijziging en vindplaats Algemene Voorwaarden

16.1. Deze voorwaarden staan eveneens vermeld op de website toebehorende aan JB Debiteurenbeheer en Administratie, www.debad.nl
16.2. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.
16.3. De Nederlandse tekst van de Algemene Voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.