Privacyverklaring JB Debiteurenbeheer en Administratie

Inleiding:
Deze verklaring is van toepassing op alle door JB Debiteurenbeheer en Administratie geleverde diensten.

JB Debiteurenbeheer en Administratie , gevestigd Heerlen, aan de Oliemolenstraat 60 is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken

JB Debiteurenbeheer en Administratie  verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze   diensten en/of omdat u deze zelf aan ons heeft verstrekt.

Gegevens die JB Debiteurenbeheer en Administratie  van u nodig  heeft of noodzakelijk zijn in het kader van de hieronder omschreven doeleinden en die door JB Debiteurenbeheer en Administratie in ieder geval en ten minste worden verwerkt, betreffen:

 • Voorletters en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Bedrijfsnaam
 • Adresgegevens (bestaande uit straatnaam + huisnummer + postcode)
 • Telefoonnummer (mobiel of vast)
 • E-mailadres
 • Bankgegevens
 • BSN nummer

JB Debiteurenbeheer en Administratie verwerkt geen  bijzondere persoonsgegevens

Waarom we gegevens nodig hebben

Als u  een overeenkomst heeft met  JB Debiteurenbeheer en Administratie , dan willen we u goed van dienst zijn. Wij gebruiken uw gegevens voor de volgende doeleinden:

 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten.
 • Om diensten bij u af te leveren.
 • Als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor Belastingaangiftes
 • Gegevens kunnen ook gebruikt worden voor promotie- of marketingdoeleinden, voor zover die in verhouding staan tot het soort dienstverlening vanuit JB Debiteurenbeheer en Administratie.

Wij kunnen uw gegevens enkel voor een ander doel gebruiken dan waarvoor ze oorspronkelijk verwerkt waren, als er tussen beide doelen een nauwe verwantschap bestaat.

Welke regels gelden bij de verwerking van persoonsgegevens?

Bij de verwerking van persoonsgegevens is JB Debiteurenbeheer en Administratie  gebonden aan de daarvoor geldende wet- en regelgeving. Wij houden de ontwikkelingen daarin bij. In dat kader behoudt JB Debiteurenbeheer en Administratie  zich het recht voor wijzigingen door te voeren in dit privacy statement zodat de tekst aansluit bij de laatste stand van zaken.

Hoe lang we gegevens bewaren

JB Debiteurenbeheer en Administratie  zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen met anderen/verstrekking gegevens aan derden
JB Debiteurenbeheer en Administratie verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

In kaart brengen websitebezoek (openbare gedeelte)

JB Debiteurenbeheer en Administratie  gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze websites wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de websites en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de websites naar behoren werken en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft uiteraard altijd de mogelijkheid om al uw, bij ons bekende, persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Hiervoor stuurt u een gespecificeerd verzoek naar jbdebiteurenbeheer@gmail.com.

Beveiliging

JB Debiteurenbeheer en Administratie  hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens. Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen teneinde uw persoonsgegevens te beveiligen en te beschermen tegen verlies, wijziging, misbruik of tegen enige (andere) vorm van onrechtmatige verwerking. Iedere persoon die bij JB Debiteurenbeheer en Adminstratie toegang heeft tot persoonsgegevens en/of deze verwerkt, is verplicht tot geheimhouding van die gegevens, voor zover bij wet- of regelgeving niet anders is bepaald. In het geval wij gebruik maken  van de diensten van derden, zullen wij  in het kader van de bescherming van persoonsgegevens afspraken maken omtrent de benodigde beveiligingsmaatregelen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

Uw privacy rechten

Wanneer u een verzoek tot inzage, correctie, verzet of verwijdering van uw persoonsgegevens doet, zal JB Debiteurenbeheer en Administratie u hierover binnen 5 werkdagen informeren. Dit verzoek kunt u indienen via het mailadres  jbdebiteurenbeheer@gmail.com.

Vragen

Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens en dit Privacy Statement kunt u contact met ons opnemen via mailadres jbdebiteurenbeheer@gmail.com

Dit privacy statement is opgesteld d.d. 18-5-2018